Etusivu » Osakkaan oikeudet osakeyhtiössä

Osakkaan oikeudet osakeyhtiössä

Tärkeimpiä osakkaiden perusoikeuksia ovat vaikutusmahdollisuudet yhtiön toimintaan yhtiökokouksen kautta. Osakkaan oikeudet osakeyhtiössä riippuvat myös omistettujen osakkeiden määrästä. Osakkeenomistajan omistaessa vähintään 10% yhtiön osakkeista, hänellä on osakeyhtiölain perusteella oikeus vaatia, että yhtiökokous kutsutaan koolle ilmoitettua asiaa varten. Osakkaalla, joka omistaa vähintään 10%, on oikeus vaatia minimiosingon maksamista yhtiön tuloksesta. Toisaalta osakas, joka omistaa yli 90% yhtiön osakekannasta voi osakeyhtiölain nojalla pakkolunastaa vähemmistöosakkaiden omistamat osakkeet.

Muut osakkaan perusoikeudet yhtiökokouksessa ovat läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, tiedonsaantioikeus, kyselyoikeus ja äänioikeus. Näin olleen osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus osallistua kaikkiin yhtiökokouksiin tai osallistua asiamiehen välityksellä. Osakkaalla on lisäksi oikeus käyttää puheenvuoroja yhtiökokouksessa. Osakkaalla on myös aloite-oikeus eli mahdollisuudeksi saada haluamansa asia käsiteltäväksi ja oikeus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkaalla on luonnollisesti myös äänioikeus yhtiökokouksessa osakkeidensa mukaisessa suhteessa.

Muita osakkaan oikeuksia osakeyhtiössä ovat oikeus saada osinkoa omistamilleen osakkeille. Yhtiökokous päättää osakekohtaisen osingon suuruuden. On hyvä muistaa, että yhtiökokous voi myös päättää olla jakamatta osinkoa. Osinkoa voidaan jakaa ainoastaan tilikauden voitosta tai aikaisemmilta tilikausilta jakamatta jääneestä voitosta. Osinkona voidaan siis jakaa enemmänkin, kuin mitä kyseisen tilikauden voitto on ollut, jos edellisiltä tilikausilta on jäänyt jakamattomia voittovaroja. Lisäksi osakkaalla on oikeus saada osakeomistuksensa suhteellista osuutta vastaava jako-osuus yhtiön jäljellä olevista varoista yhtiön mahdollisessa purkautumistilanteessa.

Erityisesti vähemmistöosakkaan kannattaa vaatia, että yhtiön osakkaiden kesken laaditaan osakassopimus. Osakassopimus on asiakirja, jossa sovitaan yleisesti myös siitä, miten voitonjako yhtiöstä tapahtuu, maksetaanko osakkaille palkkaa yhtiön hyväksi tekemästään työstä ja palkan määrästä sekä millaista työpanosta yhtiön hyväksi osakkailta edellytetään.

Leave this field blank