Etusivu » Miksi tehdä osakassopimus

Miksi tehdä osakassopimus

Hyvin laadittu osakassopimus on edullinen väline, jolla kyetään hallitsemaan ennakolta osakeyhtiön omistajien keskinäisiä ja yhtiön välisiä suhteita sekä näistä mahdollisesti aiheutuvia riskejä. Osakassopimus on myös hyvä dokumentaatio siitä, mikä on yhtiön omistajien asettama yhteinen tavoite sekä miten siihen liiketoiminnassa pyritään. Siten se on myös omiaan tehostamaan yhtiön toimintaa. Yhtiön liikeidea ja liiketoiminta-alue sisällytetään usein myös osakassopimukseen.

Osakassopimus on erityisen tarpeellinen silloin, kun yhtiön osakkeilla ei ole markkinapaikkaa, jossa yhtiön osakkeita voi ostaa ja myydä. Osakassopimus kannattaa laatia myös silloin, kun halutaan suojata vähemmistöosakkeenomistajien oikeuksia. Tavoitteena voi olla vähemmistöosakkeenomistajien hallituspaikkojen takaaminen tai sopimuksessa voidaan määritellä heille lisää mahdollisuuksia merkittävien päätöksien tekoon esimerkiksi veto-oikeuden avulla. Tasan omistetuissa yhtiöissä, joissa omistus on jakautunut 50%-50% molemmille osapuolille, on erityisen tärkeää tehdä osakassopimus päätöksenteon helpottamiseksi. Yhteisyrityksissä eli niin kutsutuissa joint venture yrityksissä osakassopimus on myös ehdottoman suositeltavaa, sillä se pienentää riskejä emoyhtiöiden muutostilanteissa, esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa.

Pääomasijoittajien tullessa mukaan osakeyhtiöön saattaa omistuksessa esiintyä merkittäviä muutoksia, joten on järkevää sopia menettelytavoista eri tilanteissa ennakolta nykyisten osakkaiden kesken. Pääomasijoittajat haluavat pääsääntöisesti uuden yksityiskohtaisen osakassopimuksen.

Osakassopimukseen kirjataan tavoitteet, joita sopijapuolilla yhtiön osakkeenomistajina on. Tavoitteet voivat koskea esimerkiksi yhtiön osakekannan myyntiä tai voittotasoa. Tyypillisiä osakassopimuksen kohtia ovat myös ehdot, jotka koskevat yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan valintaa. Myös päätöksentekoa hallituksessa ja yhtiökokouksessa voidaan säädellä.

Osakkaiden velvollisuudesta antaa yhtiölle rahoitusta tai vakuuksia voidaan sopia osakassopimuksessa samoin kuin oikeudesta tai velvollisuudesta merkitä uusia osakkeita. Osakassopimuksessa voidaan sopia edelleen osingonjakopolitiikasta ja mahdollisesta vähimmäisosingosta. Myös yhtiössä työskentelevien osakkaiden palkkatasosta tai palkkojen korotuksesta voidaan sopia. Yksi syy tehdä osakassopimus on tarve kontrolloida yhtiön omistajakuntaa. Tyypillinen tällainen ehto on rajoitus luovuttaa osakkeita. Vanhoilla osakkailla voi olla esimerkiksi lunastusoikeus myytäviin osakkeisiin tai voidaan sopia määräaikaisesta osakkeiden myyntikiellosta. Osakassopimuksessa voidaan sopia myös esimerkiksi siitä, että osakkeiden myyntitilanteessa muilla on oikeus myydä sama suhteellinen osuus osakkeita samaan hintaan samalle ostajalle.

Joskus ongelmia voivat aiheuttaa yhtiössä toimivien osakkaiden käyttöomaisuuteen liittyvät hankintapäätökset. Tästä syystä voidaan sopia, että tietyn eurorajan ylittävät hankinnat käsitellään hallituksessa tai että ne edellyttävät osakkaiden yksimielisyyttä tai tiettyä enemmistöä. Kilpailukieltolausekkeilla varmistetaan yleensä, etteivät osakkaat kilpaile yhtiön harjoittaman liiketoiminnan kanssa. Keskeistä on tällöin määritellä kilpaileva toiminta. Kilpailukielto voidaan ulottaa myös kohtuullisessa määrin osakkuuden päättymisen jälkeiseen aikaan. Osakassopimuksen noudattamista tehostetaan yleensä sopimussakolla. Etukäteen määritelty sopimussakko on usein parempi vaihtoehto kuin yrittää näyttää toteen rikkomisesta syntyneen vahingon määrä.

Osakassopimus on siis monitahoinen osakkaita koskeva sopimus ja osakassopimuksen laatimisen yhteydessä on syytä istua alas ja käyttää muutama tunti yhtiön strategian suunnittelemiseen. Osakkaana ryhdytään taloudellisesti merkittävään toimintaan ja mahdollisesti sitoudutaan suurella riskillä tai koko omaisuudella yhtiöön. On siis syytä sopia, mitä osapuolet haluavat yhteiseltä yhtiöltä ja mihin yhtiön toiminnassa tähdätään.

Osakassopimuksella sovittavia asioita:

 • yhtiön hallinnon järjestäminen
 • osakkeenomistajien tehtävät ja työvelvoitteet
 • osakkeiden lunastaminen osakkeenomistajien kesken
 • osakkeiden luovuttaminen ulkopuoliselle
 • salassapito
 • kilpailukielto
 • voitonjaon käsittely
 • yhtiön toimielinten toimivallan rajat
 • yhtiön liiketoiminnan kehittäminen ja siihen osallistuminen
 • sopimussakot ja riitojen ratkaisumenettelyt

Osakassopimuksella saavutettavat hyödyt:

 • yhtiön ja osakkeenomistajien yhteisten suuntaviivojen selkeyttäminen
 • erimielisyyksien ennakollinen minimointi
 • työnjaon sopiminen ennakolta
 • osakkeenomistajien aseman ja roolien selkeyttäminen
 • osakassopimus on osa yhtiön strategista suunnittelua
 • tuloksen ja voitonjaon ennakollinen suunnittelu