Etusivu » Miksi tehdä osakassopimus

Miksi tehdä osakassopimus

Osakassopimus on olennainen väline yhtiön sisäisen toiminnan hallinnassa ja osakkaiden välisen yhteistyön varmistamisessa. Yksi tärkeimmistä syistä osakassopimuksen laatimiseen on yhtiön hallinnon järjestäminen. Tämä kattaa muun muassa päätöksenteon mekanismit, hallituksen kokoonpanon ja toimivallan sekä osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet hallinnossa.

Toinen merkittävä osakassopimuksella sovittava asia on osakkeenomistajien tehtävät ja työvelvoitteet. Osakkaat voivat olla aktiivisesti mukana yhtiön operatiivisessa toiminnassa tai toimia enemmänkin taustalla, ja näiden roolien selkeä määrittely auttaa välttämään epäselvyyksiä ja konflikteja.

Osakassopimuksen avulla voidaan myös sopia osakkeiden lunastamisesta osakkeenomistajien kesken eri tilanteissa, kuten osakkaan halutessa luopua osakkeistaan tai hänen poistuessaan yhtiöstä. Tämä luo selkeyttä ja turvaa osakkaiden oikeuksia.

Lisäksi osakassopimuksella voidaan asettaa ehtoja osakkeiden luovuttamiselle ulkopuolisille ja sopia salassapito- ja kilpailukielloista, jotka voivat olla keskeisiä yhtiön liiketoiminnan suojaamisessa ja kilpailuedun ylläpitämisessä.

Voitonjaon käsittely on myös tärkeä osa osakassopimusta. Sopimuksessa voidaan määritellä, miten yhtiön voitot jaetaan eri tilanteissa sekä miten päätökset voitonjaosta tehdään.

Osakassopimuksella saavutettavat hyödyt ulottuvat yhtiön ja osakkeenomistajien yhteisten suuntaviivojen selkeyttämisestä erimielisyyksien ennakolliseen minimointiin ja työnjaon sopimiseen ennakolta. Lisäksi se selkeyttää osakkeenomistajien aseman ja roolien sekä tuloksen ja voitonjaon ennakollisen suunnittelun.

Yhteenvetona voidaan todeta, että osakassopimus on välttämätön työkalu yhtiön sisäisen toiminnan hallinnassa ja osakkaiden välisen yhteistyön tukemisessa. Sen avulla voidaan ennakoida ja ratkaista monia mahdollisia konflikteja sekä varmistaa yhtiön toiminnan sujuvuus ja kestävyys.

Osakassopimuksella sovittavia asioita:

 • yhtiön hallinnon järjestäminen
 • osakkeenomistajien tehtävät ja työvelvoitteet
 • osakkeiden lunastaminen osakkeenomistajien kesken
 • osakkeiden luovuttaminen ulkopuoliselle
 • salassapito
 • kilpailukielto
 • voitonjaon käsittely
 • yhtiön toimielinten toimivallan rajat
 • yhtiön liiketoiminnan kehittäminen ja siihen osallistuminen
 • sopimussakot ja riitojen ratkaisumenettelyt

Osakassopimuksella saavutettavat hyödyt:

 • yhtiön ja osakkeenomistajien yhteisten suuntaviivojen selkeyttäminen
 • erimielisyyksien ennakollinen minimointi
 • työnjaon sopiminen ennakolta
 • osakkeenomistajien aseman ja roolien selkeyttäminen
 • osakassopimus on osa yhtiön strategista suunnittelua
 • tuloksen ja voitonjaon ennakollinen suunnittelu